Audyt UX, czyli audyt użyteczności, określany także jako analiza ekspercka, stanowi kompleksową ocenę serwisu internetowego pod kątem zgodności z przyzwyczajeniami oraz oczekiwaniami użytkowników. Pozwala sprawdzić, czy serwis odpowiada potrzebom odbiorców oraz co można zmienić, aby korzystanie z niego spowodowało wzrost satysfakcji.

Audyt UX obejmuje następujące obszary

  • system nawigacji,
  • struktura strony głównej,
  • kompozycja i sposób przekazania informacji,
  • zrozumiałość informacji (m.in. stosowane nazewnictwo),
  • użyteczność formularzy.

Analiza ekspercka może być przeprowadzana przy użyciu różnych metod, ale podstawę stanowią trzy narzędzia, z których równocześnie powinny zostać zastosowane co najmniej dwa, a są to:

  • analiza heurystyczna (heuristic evaluation) – polega na analizie interfejsu pod względem heurystyk, czyli zasad i wskazówek, dzięki którym możliwa jest ocena serwisu. Zwykle stosuje się 10 heurystyk użyteczności opracowanych przez Nielsena i Molicha, ale można posłużyć się również 8 złotymi zasadami Schneidermana lub 30 zasadami użyteczności Connella.
  • wędrówka poznawcza (cognitve walkthrough) – jest to metoda opierająca się na testowaniu serwisu z punktu widzenia użytkownika. W pierwszej kolejności tworzy się możliwe scenariusze działań odbiorców, a następnie realizuje kolejne czynności, sprawdzając tym samym wszystkie możliwe procesy na stronie.
  • lista kontrolna (usability checklist) – jest to szczegółowa lista wytycznych, jakie serwis powinien spełniać. Kolejno sprawdza się każdy z wymienionych warunków.